Odbiorcami projektu są:

 • Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie;
 • Z siedzibą na terenie Polski wynikającej na podstawie wpisu z CEIDG lub KRS;
 • Posiadającym PKD wiodące lub poboczne z działu G.47;
 • Spełniające warunki uzyskania pomocy de minims/pomocy publicznej;
 • Delegujące do uczestnictwa w usługach rozwojowych swoich pracowników obejmujących stanowiska zgodne z rekomendacjami grupy docelowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w handlu.

Założenia projektu:

Rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji działających w sektorze kompetencji w handlu.

Co oferuje projekt?

 • Poziom dofinansowania 80%;
 • Przedsiębiorca w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia nie przekracza określonych w regulaminie limitów;
 • Pracownik w ramach jednej umowy refundacji może skorzystać z więcej niż jednej usługi rozwojowej pod warunkiem, że łączna kwota wsparcia na pracownika nie przekracza określonego w regulaminie limitu;
 • Wsparcie w postaci refundacji usług rozwojowych udzielone w projekcie przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo;
 • Maksymalne wsparcie o wartości 6 000,00 zł na jednego pracownika;

Grupa docelowa.

Odbiorcami projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, prowadzą działalność w ramach sektora Handlu oraz spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-commerce.

Uczestnik po ukończeniu kursu samodzielnie przygotowuje schematy rozmów z klientami online oraz tworzy i realizuje plany zapobiegające i przeciwdziałające sytuacjom kryzysowym w firmie. Samodzielnie umie zaplanować kampanie reklamowe z wykorzystaniem technik marketingowych swoistych dla e-commerce. Zna i stosuje zasady cyberbezpieczeństwa przy planowaniu i realizowaniu zadań e-commerce.

e-commerce

Program kursu “Prowadzenie sprzedaży i obsługiwanie klienta w e-commerce”.

 • Dobieranie i wdrażanie zgodnie z wiedzą teoretyczną i własnym stanem wiedzy na temat produktu i charakterystyki e-klientów, optymalny system e-commerce.
 • Jak zadbać o pozytywny wizerunek firmy w kontaktach e-commerce z dostawcami i klientami.
 • Rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami oraz z zespołem sprzedażowym.
 • Rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami oraz z zespołem sprzedażowym.
 • Formułowanie celu dla danego segmentu rynku i rodzaju towaru lub usługi oraz dobór do nich strategii e-commerce.
 • Planowanie kampanii reklamowej z wykorzystaniem technik marketingowych swoistych dla e-commerce – kampanie na portalach społecznościowych, blogach.
 • Planowanie kampanii reklamowej z wykorzystaniem technik marketingowych swoistych dla e-commerce – vlogach, wyszukiwarkach, witrynach własnych i partnerskich.
 • Tworzenie i realizowanie planów zapobiegających i przeciwdziałających sytuacjom kryzysowym.
 • Zastosowanie zasady cyberbezpieczeństwa przy planowaniu zadań e-commerce.
 • Zastosowanie zasady cyberbezpieczeństwa przy realizowaniu zadań e-commerce.
 • Tworzenie odpowiednich regulaminów oraz informacji dla klientów, z należytą starannością i zgodnie z prawem.
 • Jak dobrać odpowiedni kanał komunikacji marketingowej w celu dotarcia do klienta online?
 • Identyfikacja i monitoring zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych.
 • Jak samodzielnie przygotować schemat rozmowy z klientami online?
 • Projektowanie architektury sprzedaży e-commerce i przygotowanie szablonów e-commerce; nauka współpracy w tym zakresie ze specjalistami UX/UI.
 • Prowadzenie obsługi klientów online – prezentuje towar, oferuje go i sprzedaje oraz prowadzi obsługę posprzedażową.
 • Metody opracowania planu sprzedaży z użyciem różnych form komunikacji z klientem online.
 • Generowanie za pomocą dobranych narzędzi i technik odpowiednich strategii zaprojektowanych zgodnie z ruchem w serwisie sprzedażowym e-commerce.
 • Jak mierzyć efektywność reagując na zmiany, optymalizacja sprzedaży za pomocą narzędzi analitycznych e-commerce?
 • Zastosowanie content marketing w e-commerce.
 • Efektywne udzielanie na bieżąco odpowiedzi online na temat oferowanych produktów i usług.
 • Elastyczne i kreatywne reagowanie na zmiany w organizacji, trendach rynkowych oraz w technologii.
 • Poszukiwanie możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji w e-commerce, dobór dostosowanych do siebie form szkoleniowych z tego zakresu.
 • Jak kierować małym zespołem e-commerce i dzielić się z nim wiedzą?
 • Samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych prowadząc mały zespół.

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży, w tym zdalnej, skierowanej do klientów biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec.

Celem szkolenia jest zapoznanie i wykształcenie umiejętności handlowych, a w szczególności przygotowana pracownika do samodzielnego prowadzenia procesów sprzedażowych w relacji z klientami biznesowymi (B2B) oraz sporządzania analiz wybranego segmentu rynku i przygotowana do wdrażania działań prowadzących do realizacji celu sprzedażowego w sytuacjach trudnych.

handlowiec

Program kursu “Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży, w tym zdalnej, skierowanej do klientów biznesowych i zarządzanie ryzykiem – handlowiec”.

  Analiza rynku:
 • Wielkość sprzedaż a popyt rynkowy.
 • Analiza danych sprzedażowych.
 • Trendy i tendencje, które wpływają na cel sprzedażowy.
 • Praca przy użyciu systemów sprzedażowych klasy CRM.
  Konstruowanie planu sprzedaży:
 • Szacowanie potencjału rynku.
 • Ustalanie zasobów koniecznych do realizacji planu sprzedażowego.
 • Zarządzanie zespołem w odniesieniu do planu sprzedażowego.
 • Działania sprzedażowe w kontekście założonych celów.
  Przygotowanie zdalnego kontaktu z Klientem:
 • Identyfikacja osób decyzyjnych w organizacji i sposoby dotarcia.
 • Efektywne nawiązywanie i budowanie relacji z Klientem.
 • Kluczowe informacje o Kliencie z wykorzystaniem potencjału zakupowego.
  Sporządzenie indywidualnej oferty w oparciu o rozpoznanie Klienta:
 • Diagnoza potrzeb zakupowych.
 • Identyfikacja priorytetów Klienta w zakresie ceny, jakości specyfiki usług i towarów – dostosowanie treści i formy oferty do potrzeb Klienta.
  Metody zdalnej prezentacja oferty:
 • Zasady prezentacji oferty – znaczenie komunikowania korzyści płynących z poszczególnych cech oferty.
 • Formułowanie przykładowych pytań służących zdiagnozowaniu opinii Klienta na temat oferty
  Zdalne finalizowanie kontraktu:
 • Opis ustaleń i uzyskanie akceptacji dla założeń kontraktu.
 • Przekazanie informacji do właściwych osób w zespole sprzedażowym.
 • Ustalanie właściwego planu działań zmierzającego do realizacji kontraktu.
  Sposoby prowadzenie obsługi posprzedażowej online:
 • Znaczenie utrzymywania długofalowych relacji z Klientem.
 • Narzędzia pozwalające na dalszy kontakt z potencjalnym Klientem.
 • Identyfikacja obszarów potencjalnej dodatkowej sprzedaży u danego Klienta.
  Koordynowanie zdalnego procesu realizacji kontraktu:
 • Monitorowanie realizacji kontraktu oraz swoich wyników.
 • Działania naprawcze w sytuacji zidentyfikowania odstępstw od umowy.
 • Koordynowanie prac zespołu sprzedażowego
  Zarządzanie Ryzykiem:
 • Identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka.
 • Ocena występujących ryzyka.
 • Praktyczne zarządzenie ryzykiem.
 • Nadzorowanie i kontrola ryzyka.
 • Zasoby konieczne do realizacji planu sprzedażowego.
 • Identyfikacja typu klienta, sposoby komunikacji w tym przygotowanie zdalnego kontaktu z Klientem.
 • Metody pozyskiwania nowych klientów poprzez tworzenie sieci kontaktów.
 • Sporządzenie indywidualnej oferty w oparciu o rozpoznanie Klienta.
 • Dostosowanie treści i formy oferty do potrzeb trudnego klienta.
 • Zasady pracy zespołu projektowego, komunikacja, efektywność i odpowiedzialność za wykonywane działania.
 • Komunikacja zdalna i formuły RODO.
 • Negocjacje warunków współpracy.
 • Zdalne finalizowanie kontraktu.
 • Sposoby zawierania umów i prowadzenie obsługi posprzedażowej online.

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca.

Generowanie leadów sprzedażowych.

Aktywne prowadzenie sprzedaży zdalnej skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy.

Studia podyplomowe MBA w zakresie zarządzania w handlu krajowym i międzynarodowym / Master of Business Administration in Domestic and International Trade.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, korzystając z zakładki Kontakt.

Zobacz też: Motywowanie i radzenie sobie ze stresem.

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!