Bony na szkolenia – jak w prosty i niedrogi sposób podnieść kompetencje zawodowe?

Pracodawcy na etapie rekrutacji zwracają uwagę na praktyczne umiejętności oraz doświadczenie. Samo wykształcenie jest obecnie niewiele warte na rynku pracy, o ile nie poprzemy go certyfikatami zaświadczającymi konkretne umiejętności oraz zdolności. Udział w szkoleniach często wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Ciekawym rozwiązaniem są jednak bony na szkolenia, które można uzyskać w celu poprawienia kompetencji zawodowych.

Czym jest bon na szkolenie?

Samorządy mają możliwość zadbać o rozwój kompetencji zawodowych osób zamieszkujących konkretny region. Takie programy często są wdrażane w celu zwalczania bezrobocia lub pozyskania większej liczby potencjalnych pracowników w słabo rozwiniętych sektorach. Udział w szkoleniach zawodowych jest bardzo drogi – niektóre kursy mogą kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych! Nie każdy może sobie pozwolić na taki wydatek.

bony na szkolenie

Bony na szkolenie to program wdrożony przez samorząd w Powiecie Białostockim we współpracy z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. W ramach tego programu Powiat na własny koszt pomoże mieszkańcom regionu w poprawieniu kompetencji zawodowych. Program będzie obowiązywał do 28 lutego 2023 roku. W każdym etapie przypadać będzie określona liczba bonów o ustalonej kwocie maksymalnej. Otrzymane bony będzie można spożytkować na różnorodne szkolenia i kursy, w tym studia podyplomowe, kurs kompetencji ogólnych czy też kursy językowe.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt jest adresowany do osób dorosłych zamieszkujących miasto Białystok, Powiat Białostocki oraz Powiat Sokólski. Program będzie podzielony na kilka etapów, w trakcie których będzie można składać wnioski o uzyskanie bonu na szkolenia. W programie mogą wziąć osoby zarówno bezrobotne, jak również pracujące. Wystarczy w terminie złożyć stosowny wniosek w urzędzie. Preferencje są przewidziane dla osób w wieku powyżej 50 lat oraz osób nie posiadających wykształcenia wyższego. Ponadto, preferencje będą obejmować również osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Na jakie szkolenia można uzyskać bon?

Celem programu jest rozwój kompetencji językowych, TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego w zależności od konkretnych potrzeb gospodarki regionalnej. Bony na szkolenia będzie można uzyskać na następujące formy rozwoju kompetencji:

 • Szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK),
 • Szkolenia i kursy językowe,
 • Kursy Kompetencji Ogólnych,
 • Studia Podyplomowe.

Do tego dochodzi również pozaszkolne kształcenie dorosłych. W ramach tego projektu przewidziane są bony na kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych oraz kurs zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym. Jednocześnie, maksymalna kwota dofinansowania w ramach projektu nie może być wyższa, niż 9.000 złotych na osobę.

Czy szkolenia będą całkowicie bezpłatne?

Bony na szkolenie mają pokryć większą część kosztów szkolenia lub kursu. W praktyce jednak osoby chętne wciąż muszą przygotować się na pewien wydatek. Zgodnie z regulaminem projektu, wkład własny uczestnika nie może być niższy niż 15% wartości szkolenia. Niemniej jednak, wciąż jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie adresowane do wszystkich mieszkańców Powiatu Białostockiego pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w celu zdobycia lepiej płatnej pracy.

Warunki uczestnictwa w Projekcie.

Grupę docelową projektu stanowią osoby pełnoletnie , tj. w wieku 18 lat i więcej, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Co najmniej 80% grupy docelowej to osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby powyżej 50 roku życia. 20% uczestników zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu oraz wartości dofinansowania.

Uczestnik może dokonać wyboru kierunku kształcenia z ofert umieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Poddziałanie 3.2.1

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie :

 • języków obcych
 • kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) – szkolenia prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów.
 • nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych – przygotowujące do matury, egzaminów eksternistycznych i inne, w wyniku których możliwe będzie uzupełnienie braków w wykształceniu, kończące się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa ukończenia gimnazjum lub świadectwa dojrzałości.
 • studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Wartość dofinansowania: Maksymalnie. 9.000 zł / osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2

Osoby dorosłe, które zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Pozaszkolne formy kształcenie ustawicznego to:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • Szkolenia i kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym;
 • Kurs umiejętności zawodowych.

Wartość dofinansowania: Maksymalnie do 15.000 zł / osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Etapy rekrutacji.

Warunkiem objęcia Kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie i akceptacją Regulaminu. Złożenie formularza zgłoszeniowego odbywa się poprzez witrynę internetową.

Spodobał Ci się ten wpis? Podaj dalej!